Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Humanistyczny

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Humanistyczny

Adres

ul. Kurta Obitza 1,  10-725 Olsztyn
tel.
+48 89 524-63-92
telefax +48 89 535-14-86;
e-mail: dziekan1.human@uwm.edu.pl
dziekan2.human@uwm.edu.pl

www:
http://human.uwm.edu.pl

 

W?adze

Dziekan Wydzia?u
dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM
tel. +48 88 524-63-68

Prodziekani
ds. nauki
prof. dr hab. Aleksander KIKLEWICZ
tel. +48 89 524-63-29

ds. studiów stacjonarnych
dr Alina NARUSZEWICZ-DUCHLI?SKA
tel. +48 89 524-63-11

ds. studiów niestacjonarnych
dr Andrzej KORYTKO
tel. +48 89 524-63-34

Studia doktoranckie
Kierownik dr hab. Grzegorz JASI?SKI, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-37
www: http://human.uwm.edu.pl/dziekanat/dziekanwl.htm

 

 

Dziekanat

Dziekanat Wydzia?u Humanistycznego
ul. Kurta Obitza 1, pok. 2-13, 10-725 Olsztyn

Kierownik mgr Bo?ena Szczerbowicz
tel. +48 89 524-63-92

dziekan1.human@uwm.edu.pl
dziekan2.human@uwm.edu.pl

www: http://human.uwm.edu.pl/dziekanat/dziekanpr.htm
http://human.uwm.edu.pl/dziekanat/dziekan.htm
kod ewidencji korespondencji: 04-0100; kod finansowy: 0401
---------------------------------------------------------------
DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH

 •  filologia germa?ska, filologia ukrai?sko-polska, filozofia
  mgr El?bieta Olszewska - tel. - +48 89 524 63 86
 • stosunki mi?dzynarodowe
  mgr Beata Milewska - tel. - +48 89 524 63 07
 • filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna
  Marzena Romanowska - +48 89 524 63 93
 • filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, filologia wschodnios?owia?ska, filologia angielska

mgr Danuta Ferens - Maksymowicz – tel. +48 89 524 63 87

 • historia, filologia rosyjska z j. niemieckim
  mgr Izabela Wo?osewicz-?wierczy?ska –tel. +48 89 524 63 79 -
 • filologia polska, filologia ukrai?ska
  mgr Anna Stripling - +48 89 524 63 81

 

DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
tel. +48 89 535 14 87

 • dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna,  historia , stosunki mi?dzynarodowe (Olsztyn)

Magdalena Sulewska –tel.+48 89 524 63 28

 • filologia polska, filologia rosyjska, filologia angielska, filologia germa?ska
  mgr Agnieszka Dziuba – tel.+48 89 524 63 37
 • stosunki mi?dzynarodowe (Braniewo)
  mgr Magdalena Grabi?ska – tel.+48 89 524 63 15

DZIEKANAT STUDIÓW DOKTORANCKICH
mgr Dorota Tucholska – tel.+48 89 524 63 77

STYPENDIA, POMOC MATERIALNA
mgr Joanna Dobrza?ska – tel.+48 89 524 63 94

OBS?UGA SAL AUDYTORYJNYCH
mgr Robert Milian – tel.+48 89 524 63 75

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo?ecznej
ul. Kurta Obitza 1, pok. 348, 10-725 Olsztyn
tel. 089 524-63-47, telefax 089 524-63-09; e-mail: idziks.human@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 04-1300; kod finansowy: 0411

Dyrektor prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw.
tel. +48 89 524-63-02, 524-63-47, 524-63-55
Z-ca dyrektora dr Anita Frankowiak
tel. +48 89 524-63-55, 524-63-47

Instytut Filologii Polskiej
ul. Kurta Obitza 1, pok. 260, 10-725 Olsztyn
tel. +48 89 524-63-61; tel./fax 527-63-13; e-mail: filpol.human@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 04-1400; kod finansowy: 0402

Dyrektor prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.
tel. +48 89 524-63-22
Z-ca dyrektora dr Katarzyna Zawilska
tel. +48 89 524-63-21

Instytut Filozofii
ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. +48 89 524-63-98; tel./fax 523-34-89; e-mail: sekretariat-if@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 04-1500; kod finansowy: 0409

Dyrektor dr hab. Ewa Starzy?ska-Ko?ciuszko, prof. UWM
tel. +48 89 523-39-31
Z-cy dyrektora
dr hab. Mieczys?aw Jag?owski, prof. UWM tel. +48 89 523-39-31
dr Marta ?liwa tel. +48 89 523-39-42

Instytut Historii i Stosunków Mi?dzynarodowych
ul. Kurta Obitza 1, pok. 342, 10-725 Olsztyn
tel. +48 89 524-64-40, fax 527-36-12; e-mail: historia@human.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 04-1600; kod finansowy: 0403

Dyrektor dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieres?awcew, prof. UWM
tel. +48 89 524-64-40, 524-64-01
Z-ca dyrektora dr Krzysztof ?o?y?ski
tel. +48 89 524-64-38

Instytut Neofilologii
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Dyrektor dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof. UWM
tel. +48 89 527-58-47, 524-63-25
Z-cy dyrektora
dr Monika Cichmi?ska tel. +48 89 535-20-12, +48 89 524-63-24
dr Barbara Kozak, tel. +48 89 524-64-13
dr hab. Ewa ?ebrowska tel. +48 89 524-63-26
kod ewidencji korespondencji: 04-1700; kod finansowy: 0404

Sekretariat Filologii S?owia?skich - pok. 255,
 tel.
+48 89 524-63-69, tel./fax 527-58-47, e-mail: rus.human@uwm.edu.pl

Sekretariat Filologii Angielskiej - pok. 355,  
 tel.
(89) 524-63-27, tel./fax 089 535-20-12, e-mail: filang.human@uwm.edu.pl

Sekretariat Filologii Germa?skiej - pok. 354
 tel.
+48 89  524-63-45 tel/fax 523 59 66, e-mail: german.human@uwm.edu.pl

Neofilologiczne Centrum Multimedialne - pok. A1, A2, A3 (I pi?tro) ,
 tel. +48 89 524-63-04, 524 63-85, e-mail: alle@uwm.edu.pl, kierownik: mgr Marek Szczepaniak
 
O?RODEK KULTURY I J?ZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW
Kierownik: dr Iwona Anna Ndiaye
tel./fax:  +48 89 527-58-47 fax: 535-14-87
e-mail: mailto:annandiaye@o2.pl

Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, II pi?tro, pok. 215
tel. 0 507 275 817, 0 508 294 870 (od 10.00 do 15.00)
e-mail: ceig@uwm.edu.pl

 

informacj? wytworzono:

Wydzia? Humanistyczny

za tre?? odpowiada:

mgr Bo?ena Szczerbowicz

data wytworzenia:

08-06-2007 r.

data zamieszczenia:

18-06-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 3433 razy (w tym z UWM 130 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa